Over ZALM

Q: Wat is er zo speciaal aan ZALM?

A: ZALM staat voor Zichtbaar Anders Leren Motiveert.  ZALM is wellicht de eerste school in België waarbij de diversiteit op alle niveaus te vinden is. Van de leerlingen en het lerarenteam tot het bestuur toe. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat zichtbare rolmodellen op school de leerkansen en resultaten van leerlingen verbeteren. En daar staan we voor. Maar we gaan nog verder: we willen de beste leerervaring voor elke leerling door gebruik te maken van de goede voorbeelden van bestaande scholen in combinatie met vernieuwende, wetenschappelijke inzichten. De nieuwsgierigheid en motivatie van leerlingen aanwakkeren? Dat doen we via onze 4 pijlers.

Q: Wat houdt de vernieuwde lesmethode van ZALM precies in?

A: Bij ZALM worden leerkrachten leercoaches genoemd omdat ze je coachen bij de opbouw van kennis en de planning van jouw werk. Bovendien leer je in levensechte projecten vroeg wat ondernemen is. In deze toffe projecten zitten verschillende vakinhouden geïntegreerd zodat je het verband tussen de vakken ziet en je het nut van het leren begrijpt. Naast projectwerk is er bij ZALM ook plaats voor individuele en klassikale uitleg om de basiskennis op te bouwen: niet te veel, niet te weinig, juist genoeg, met voldoende herhaling en extra uitleg voor wie het nodig heeft.

Q: Waarop baseert ZALM zich om vernieuwend te werken?

A: Ons leermodel is gebaseerd op bestaande en nieuwe wetenschappelijke inzichten waarvan is bewezen dat ze leren bevorderen. Dit leermodel koppelen we aan jarenlange ervaring.

Q. Hoe wil ZALM op een vernieuwende manier lesgeven?

A: Theoretische basiskennis wordt opgebouwd door directe instructielessen waarbij het lesgeven afgewisseld wordt met het actief verwerken van de leerstof. Er wordt daarnaast sterk ingezet op thematisch en projectonderwijs waardoor leerlingen beter de verbanden tussen de verschillende vakinhouden zien en ze zo het nut van leren beter vatten. Dit verhoogt hun leermotivatie en doet hen de leerstof ook beter onthouden. Bij ZALM werken we met levensechte projecten die herkenbaar zijn en aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen maar hen ook prikkelen om nieuwe dingen te ontdekken. Daarbij focussen we op de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden die onmisbaar zijn voor hun job en leven later.

Diploma

Q: Krijgen de leerlingen in een ZALMschool dezelfde leerstof als in de andere scholen?

A: De leerinhouden die ZALM-leerlingen krijgen zijn vastgelegd in leerplannen die op hun beurt beantwoorden aan de eindtermen (sleutelcompetenties) vastgelegd door de Vlaamse overheid. ZALM volgt deze eindtermen. Wij bieden de leerinhouden aan door middel van projecten zodat de leerlingen de leerstof beter begrijpen en onthouden.

Q: Is het diploma behaald in een ZALM school evenveel waard als een ander diploma secundair onderwijs?

A: Dat is het zeker en misschien zelfs meer! Wij begeleiden leerlingen in het bereiken van de onderwijsdoelen die de overheid heeft uitgewerkt in 16 sleutelcompetenties. Je weet bij ons op elk moment welke sleutelcompetenties je al bereikt hebt en welke je nog moet afleggen zodat je gepaste remediëring (bijsturing) of verdieping van de leerstof kan krijgen. Per sleutelcompetentie kan je er zelfs voor kiezen om ze niet enkel op voldoende wijze te bereiken maar er zelfs expert in te worden.

Q: Kan mijn kind na onderwijs te volgen bij ZALM verder studeren? Is mijn kind voldoende voorbereid op het hoger onderwijs?

A: Absoluut! Als je ervoor kiest om na het middelbaar verder te studeren aan een hogeschool of universiteit sta je met een ZALM-diploma heel sterk. Je zal dan niet enkel kennis via leerstof hebben opgedaan maar je zal ook 21ste-eeuwse vaardigheden bij ons ontwikkeld hebben zoals creatief denken, probleemoplossend werken, computationeel denken (= probleemoplossend werken via het gebruik van de computer), informatievaardigheden, uitgebreide ICT-vaardigheden, mediawijsheid, communicatie- en samenwerkingsvaardigheden, sociale-, interculturele en interreligieuze vaardigheden, zelfregulering en kritisch denken. Met deze combinatie van kennis en vaardigheden kan je niet beter voorbereid zijn op het hoger onderwijs.

Q: Als mijn kind van een ‘klassieke’ school komt, kan het dan wel volgen in een ZALM-school?

A: Het gaat in het begin wel even wennen worden omdat de leerling bij ons heel actief met leerstof aan de slag gaat en dit op de vorige school misschien wat minder was. De leercoach zal de leerling daarin begeleiden waardoor deze aanpassingsperiode kort en vlot zal verlopen. Verder zal de leercoach nagaan welke onderwijsdoelen de leerling al bereikt heeft en welke niet zodat gedifferentieerd naar de nieuwe doelen toegewerkt kan worden.

Q: Als mijn kind van een ZALM-school wil overstappen naar een klassieke school, kan het dan nog volgen?

A: We raden je best aan een volledige graad af te werken binnen ZALM omdat op andere scholen de eindtermen misschien in een andere volgorde aan bod komen. Na een volledige graad kun je perfect volgen op andere scholen aangezien de eindtermen overal dezelfde zijn.

In de praktijk

Q: Hoe ziet een ZALM-klas eruit? Zitten leerlingen de hele dag achter een computer of tablet?

A: Leerlingen zitten bij ZALM per graad samen en werken dus samen aan de onderwijsdoelen. Aangezien leerplannen per graad zijn opgemaakt en leerlingen de doelen op het einde van een graad moeten behalen, kan dit perfect zo georganiseerd worden. Leerlingen zitten niet in (kleine) klaslokalen op een stoel maar werken individueel of in groep in grote innovatieve leerruimtes die ergonomisch en ecologisch zijn ingericht en aangepast zijn aan digitaal leren, hybride leren en groepsleren. ZALM zet sterk in op digitaal onderwijs maar dit wil niet zeggen dat de leerlingen een hele dag achter een scherm zitten. Digitaal leren wordt afgewisseld met werken met cursussen, het maken van ontwerptekeningen, maquettebouw, creatieve, plastische en muzikale opdrachten.

Q: Werken jullie met een lesrooster?

A: Om te weten te komen hoe een week ZALM eruit ziet klik je hier.

Q: Werken jullie met examens?

A: In de eerste graad wordt er gewerkt met permanente evaluatie en worden geen klassieke examens in examenreeksen georganiseerd. Deze manier van evalueren geeft namelijk een beter beeld van de kennis, vaardigheden en attitudes die de leerling gedurende het schooljaar heeft verworven.

Q: Krijgen de leerlingen huiswerk en hoeveel huiswerk moeten ze gemiddeld maken?

A: Bij ZALM maken de leerlingen, onder begeleiding van hun leercoach, hun eigen planning op voor opdrachten waar zij op korte en lange termijn aan moeten werken. Als zij deze opdrachten niet afkrijgen, kunnen zij er na de schooluren op school verder aan werken of ervoor kiezen dit thuis te doen. Doordat de leerling bij ZALM op een actieve manier met kennis omgaat en zelf kennis opbouwt, zal er minder “tegen de toets” geblokt moeten worden om de kennis te onthouden. Er zal thuis naar schatting maximaal drie uren per week aan schoolwerk besteed worden. Maar het zou ook goed kunnen dat een leerling gemotiveerd is om thuis vrijwillig aan een opdracht door te werken.

Q: Wat is de rol van de leerkrachten?

A: Bij ZALM bouwen leerlingen en leercoaches samen kennis op. Samen observeren, experimenteren, dialogeren en reflecteren we. Gecoacht door professionals mogen jongeren bij ZALM gerust fouten maken, zolang ze eruit leren. Bovendien leren ze in levensechte projecten vroeg wat ondernemen is. Naast projectwerk is er bij ZALM ook plaats voor individuele en klassikale uitleg: niet te veel, niet te weinig, juist genoeg, met voldoende herhaling en extra uitleg voor wie wil. In onze school weten de leercoaches perfect wat werkt en wat ze moeten doen om leerlingen graag te doen leren en ervoor te zorgen dat ze slagen: leerstof opsplitsen en aanbieden aan wie het nodig heeft, thematisch en projectmatig werken en met een duidelijke link met ondernemerschap. Elke leercoach coacht een vaste groep van ongeveer 15 leerlingen het hele schooljaar lang. Zo wordt een sterke vertrouwensrelatie opgebouwd.

Q: Hoe bewaakt ZALM de vorderingen van de leerling?

A: Bij ZALM leren leerlingen eigen keuzes maken, zelf initiatief nemen en zichzelf sturen tot een goed resultaat. Onze digitale voortgangsmonitor is hierbij een handige tool die in begrijpbare taal de leervorderingen in beeld brengt. Zo weten leerlingen op elk moment welke leerdoelen uit de leerplannen ze al bereikt hebben en welke ze nog moeten realiseren zodat ze gepaste bijsturing of verdieping van de leerstof kunnen krijgen.

Q: Hoe zit het met regels en discipline in een ZALM-school?

A: ZALM wil bij de leerlingen een sterke verantwoordelijkheidszin ontwikkelen. Leerlingen krijgen daarom veel inspraak in het hele schoolgebeuren, ook op de inhoud van het schoolreglement. Zo dragen ze op deze manier zelf de verantwoordelijkheid voor de bewaking en de uitvoering schoolregels. Doordat leerlingen in hoge mate betrokkenheid voelen en ze zich bij ZALM thuisvoelen, gaan ze uit zichzelf al zorgzaam en gedisciplineerd handelen. Bovendien bespreken de leercoaches en de leerlingen thema’s als respect, discipline en afspraken regelmatig in de coachgesprekken.