Via superdiversiteit en ondernemerschap naar een geslaagde samenleving.

DIT IS WAT ZALM DOET

ZALM is een onafhankelijke, multiculturele en didactisch innovatieve secundaire school met een maatschappelijke en pedagogisch-didactische missie.

ZALM staat voor Zichtbaar Anders Leren Motiveert

ZALM introduceert een vernieuwende onderwijsaanpak, gebaseerd op bestaande en nieuwe wetenschappelijke inzichten, waardoor middelbare scholen kunnen zijn wat ze moeten zijn: een weerspiegeling van de samenleving waarin iedereen een gelijkwaardige rol heeft en een springplank naar leer- en jobkansen vindt.  Ons leermodel is gebaseerd op bestaande en nieuwe wetenschappelijke inzichten waarvan empirisch is vastgesteld dat ze leren bevorderen.

Hoe wil ZALM dit realiseren?

ZALM streeft ernaar om leerlingen en leerkrachten samen kennis te laten construeren door te observeren, te experimenteren, te dialogeren en te reflecteren. Gecoacht door professionals leren jongeren bij ZALM in levensechte projecten vroeg wat ondernemen is.

Goed voorbereide en gedoseerde klassikale en directe instructie zijn belangrijk. Didactische principes met een hoge en langdurige impact op leren zijn dat voor ons echter ook: differentiëren en personaliseren waar nodig en gewenst, projectmatig en werken waar opportuun en een vroeg contact met ondernemerschap.

ZALM wil voor élke leerling een identiteitsveilige leeromgeving creëren door de schoolsituatie dichter te brengen bij de thuissituatie van leerlingen, dit om congruentie tussen de socialisatieprocessen thuis en op school te bevorderen. Tevens willen we inzetten op een sterke vertrouwensband tussen leerlingen, leercoaches en ouders.

DIEP LEREN

ZALMonderwijs omvat een beklijvende pedagogie waarbij 3 soorten kennis geïntegreerd worden. Het gaat om de integratie van theoretische kennis (absorptie, automatisering),  ervaringsgerichte kennis (leren door te doen) en metacognitieve kennis (zelfkennis). Uit wetenschappelijke inzichten komt naar voren dat de combinatie van deze 3 soorten kennis tot diep leren (deep level learning) leidt zodat de opgebouwde kennis niet verloren raakt. ZALM tracht deze kenniscomponenten met elkaar te verbinden door middel van vakoverschrijdend projectonderwijs (link naar een week ZALM) en gedoseerde instructie om de basiskennis op te bouwen.

LEERMODEL ZALMONDERWIJS

Het leermodel van ZALMonderwijs, dat haar oorsprong vindt in het sociaal constructivisme, draagt bij tot een stimulerende en bevorderende leeromgeving die zowel een gunstig effect heeft op de motivatie van de leerlingen als op het versterken van hun zelfregulerende vaardigheden. Het opnemen van een actieve rol door de leerling fungeert als rode draad doorheen het model. De sterke focus op autonome motivatie zal de leerling zin en goesting geven om te leren en het geleidelijk aan ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden zal de leerling wapenen om vlot te anticiperen op een veranderende samenleving waar levenslang leren eerder de regel is dan de uitzondering.

Centraal in het model vinden we de lerende terug. Rondom de leerling staan de verschillende componenten vermeld die invloed uitoefenen op het leerproces en die gevoed worden vanuit een gelijkekansenperspectief (link naar pijler diversiteit). Deze componenten zijn: leerkracht als coach, eigenaarschap, assessment, authentieke contexten, sociale interactie en coöperatief leren.

De leercoach is geen absolute overdrager van kennis maar zet als coach de leerling aan zelf kennis, vaardigheden en attitudes op te bouwen tijdens het uitwerken van uitdagende vakoverschrijdende projecten. Hierbij heeft hij aandacht voor de actieve rol van de leerling in het leerproces en tracht hij als dusdanig leeromgevingen te creëren waarin de lerende gestimuleerd, geholpen en ondersteund wordt. Hij biedt de leerlingen uitdagende, betekenisvolle en authentieke taken aan die aansluiten bij de leefwereld en thuissituatie van élke leerling en brengt hen zo een stap verder in hun leerproces. Een brede evaluatie wordt geïmplementeerd waarbij het accent ligt op continue formatieve feedback en waarbij de focus vooral op het leerproces zelf ligt. Door middel van de ZALMonitor (link naar ZALMonitor) reflecteren de leerling en zijn leercoach samen over de vorderingen die gemaakt worden in het verwerven van de 16 sleutelcompetenties (link naar ZALMonitor waar de SC worden toegelicht) zoals ze in de leerplannen beschreven zijn. Leerlingen die moeilijkheden ondervinden om op zelfstandige wijze naar de sleutelcompetenties toe te werken, krijgen ondersteuning tijdens een instructiebad (link naar week ZALM). Door interactief aan de slag te gaan met de leerlingen en door met hen een sterke vertrouwensrelatie op te bouwen, stimuleert de leercoach een positieve samenwerkingsrelatie tussen leercoach/leerling en tussen de leerlingen onderling. In zijn handelen is de leercoach verder autonomie-ondersteunend waarbij hij geleidelijk aan de leerling meer zelfsturing geeft. Ook heeft hij oog voor de verschillende leerbehoeften van leerlingen en tracht hij hier proactief op in te spelen door te differentiëren aan de hand van een 3-sporenbeleid.

ZALM wil ook inzetten op informeel  leren door allerhande naschoolse activiteiten en vakantiekampen op te zetten voor de leerlingen. Op deze manier willen we gelijke kansen versterken door meer sociaal en cultureel kapitaal te ontwikkelen bij de jongeren.